Xem xét các điều khoản sử dụng chức năng

Sunny Health Global Global Authing Review Chức năng sử dụng Điều khoản sử dụng

Điều 1 (Quy định chung)

 1. Các điều khoản sử dụng chức năng xem xét (các quy định của người Hồi giáo) được quy định ở đây sẽ được quan sát khi sử dụng chức năng đánh giá mua sắm trực tuyến Sunny Health Global như được quy định trong đoạn 1 của Điều 2 được điều hành bởi Sunny Health Co., Ltd. để là "công ty"). Để sử dụng các dịch vụ, bạn phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ và đăng đánh giá, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện có trong các quy định này.
 2. Các điều khoản và điều kiện này là các điều khoản cấp dưới của các điều khoản và điều kiện thành viên mua sắm trực tuyến toàn cầu Sunny Health (sau đây gọi là "Điều khoản và Điều kiện thành viên") do Công ty quy định, và bất kỳ vấn đề nào không được quy định ở đây sẽ phải tuân theo các quy định của Các điều khoản và điều kiện thành viên (sau đây gọi chung là "Điều khoản và điều kiện"). Bất kỳ thuật ngữ được viết hoa được sử dụng nhưng không được xác định ở đây sẽ có nghĩa được cung cấp trong các điều khoản và điều kiện thành viên.

Điều 2 (Định nghĩa)

Trong các quy định này, các điều khoản sau đây sẽ có ý nghĩa được nêu dưới đây.

 1. Thuật ngữ "đánh giá" có nghĩa là ý kiến, ấn tượng, đánh giá, câu chuyện và thông tin khác do người dùng gửi đến trang web mua sắm trực tuyến Sunny Health Global thuộc sở hữu của công ty liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp hoặc công ty được chỉ định bởi Công ty (sau đây gọi là "nhà cung cấp dịch vụ").
 2. Thuật ngữ "Dịch vụ" có nghĩa là các chức năng để đăng đánh giá, xem đánh giá và để đánh giá các đánh giá truyền miệng, được cung cấp cho người dùng bởi công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ cho mục đích chia sẻ thông tin đó giữa những người dùng để Phục vụ như một tài liệu tham khảo khi mua sản phẩm.

Điều 3 (Thông số kỹ thuật)

 1. Các sản phẩm mà một đánh giá có thể được gửi có thể được xác định theo quyết định của Công ty và người dùng sẽ không được quyền phản đối quyết định đó.
 2. Công ty có thể thay đổi, toàn bộ hoặc một phần, phạm vi của Dịch vụ bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình và người dùng sẽ không được quyền phản đối quyết định đó. Hơn nữa, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng do bất kỳ thay đổi nào trong phạm vi dịch vụ.

Điều 4 (Đạo luật bị cấm)

 1. Khi sử dụng Dịch vụ, người dùng sẽ bị cấm tham gia vào bất kỳ hành vi nào được nêu dưới đây.
  1. Đăng đánh giá, bao gồm cả nội dung được chỉ định dưới đây
   • Từ chối hoặc phỉ báng công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba
   • Nội dung có thể làm hỏng danh tiếng hoặc bảo mật của công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba mà không có căn cứ rõ ràng
   • Nội dung có thể gây ra vi phạm bản quyền, danh dự, quyền riêng tư hoặc các quyền khác của công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba hoặc nội dung có khả năng gây ra tác hại đó
   • Nội dung dẫn đến hoặc thúc đẩy các hành vi tội phạm hoặc trái ngược với luật dược phẩm, luật cao cấp và đại diện, và các luật và quy định liên quan khác
   • Nội dung bao gồm mục đích quảng cáo vì lợi nhuận
   • Một số nội dung hoặc tuyên bố chính trị hoặc tôn giáo
   • Nội dung không thuộc sở hữu của người dùng, bao gồm hình ảnh, nguồn âm thanh, chương trình TV và hình ảnh trò chơi, hình ảnh nghệ sĩ và hình ảnh
   • Nội dung bao gồm hình ảnh hoặc video có thể xác định các cá nhân không đồng ý được đưa vào nội dung đó
   • Nội dung bao gồm URL, chiến dịch hoặc nội dung truy cập của các trang web bên ngoài
   • Nội dung bao gồm các biểu thức phân biệt đối xử
   • Những vấn đề khác như tục tĩu, thô tục, tổn hại, tục tĩu và các vấn đề khác sẽ gây khó chịu cho người khác
   • nội dung không liên quan đến sản phẩm
   • Những vấn đề khác trái với trật tự công cộng và đạo đức
   • Nhận xét về dược phẩm
   • Các vấn đề khác được coi là không phù hợp bởi công ty
  2. Viết hoặc mô tả trong một đánh giá số điện thoại, địa chỉ, URL hoặc địa chỉ e-mail của một cá nhân cụ thể và hoặc thông tin có thể có nghĩa là ngụ ý một cá nhân cụ thể.
  3. Viết các chương trình có hại, kịch bản, v.v.
  4. Hành vi có thể ảnh hưởng xấu đến việc sử dụng hoặc hoạt động bình thường các dịch vụ do công ty hoặc các công ty nhóm của họ cung cấp (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các dịch vụ), bao gồm, nhưng không giới hạn, tắc nghẽn vật lý, truyền virus, hack, v.v.
  5. Bất kỳ hành động nào khác mà công ty xác định là không phù hợp.
 2. Trong trường hợp công ty xác định rằng người dùng đã vi phạm các quy định của điều khoản trước hoặc đã tham gia vào hành vi không phù hợp, công ty có thể, không tiết lộ lý do cho các biện pháp được nêu dưới đây và sự đồng ý của người dùng đối với các biện pháp đó trước . Tuy nhiên, với điều kiện là các quy định của điều khoản này sẽ không có nghĩa là đảm bảo nội dung của các đánh giá do người dùng cung cấp hoặc bắt buộc công ty phải giám sát và kiểm tra các đánh giá.
  1. Xóa hoặc sửa chữa, v.v. của các đánh giá vi phạm các quy định của bất kỳ mục nào của đoạn trước
  2. Các biện pháp khác được coi là cần thiết của công ty.

Điều 5 (Sử dụng đánh giá)

 1. Quyền sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như bản quyền trong bất kỳ đánh giá nào, sẽ thuộc về người dùng đã gửi đánh giá đó. Tuy nhiên, công ty sẽ tự do sử dụng nội dung đánh giá bằng cách sao chép, trích dẫn, tiết lộ, cung cấp, xuất bản, phân phối hoặc khác, mà không cần thông báo cho người dùng đã gửi đánh giá và người dùng đồng ý cùng. Ngoài ra, người dùng đồng ý không thực hiện bất kỳ quyền đạo đức nào với tư cách là một tác giả liên quan đến bất kỳ đánh giá nào đối với công ty và/hoặc những người được công ty chỉ định.
 2. Người dùng không được sao chép, chuyển hướng, chỉnh sửa, sao chép hoặc sử dụng các đánh giá của người dùng khác.
 3. Thời gian hiển thị cho các đánh giá và thời gian lưu trữ của Công ty có thể được xác định theo quyết định của Công ty và người dùng sẽ không được quyền phản đối quyết định đó.

Điều 6 (Thông tin người dùng)

Chính sách của công ty để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng đối với thông tin cá nhân của họ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở địa chỉ email) được đăng ký với công ty có thể được tìm thấy tại địa chỉ web bên dưới: (https://global.sunnyhealth.com/policies/privacy-policy ).

Điều 7 (Trách nhiệm của người dùng)

Trong trường hợp công ty hoặc bên thứ ba phải chịu bất kỳ thiệt hại nào do vi phạm các quy định này, người dùng sẽ bồi thường cho công ty hoặc bên thứ ba đó về thiệt hại đó đầy đủ (bao gồm, nhưng không giới hạn phí của luật sư).

Điều 8 (miễn trừ, v.v.)

 1. Đánh giá được đăng theo trách nhiệm của người dùng. Công ty sẽ không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, thể lực cho mục đích, không vi phạm, v.v.
 2. Người dùng thừa nhận rằng việc cung cấp dịch vụ có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt do các trường hợp không thể tránh khỏi, chẳng hạn như sự thất bại của các đường dây bảo trì và liên lạc hệ thống của công ty và người dùng sẽ không tìm kiếm bồi thường từ công ty để đình chỉ hoặc chấm dứt đó.
 3. Ngoài mệnh đề trước, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà người dùng phát sinh liên quan đến Dịch vụ.

Điều 9 (Sửa đổi các quy định này)

Công ty có thể sửa đổi các quy định này bất cứ lúc nào. Các phiên bản sửa đổi của các quy định này sẽ có hiệu lực khi được công ty đăng trên một trang web được chỉ định bởi Công ty và sẽ được người dùng coi là người dùng trong trường hợp người dùng sử dụng dịch vụ sau khi sửa đổi các quy định này.

Kết thúc tài liệu

Thực hiện vào tháng 9 năm 17.2020
Sunny Health Co., Ltd.